Soutěž na veletrhu IBF Brno 2018

Zde si můžete stáhnout letáček na soutěž "VYHRAJ STŘECHU " po té si ho vytisknout. Vyplnit pohodlně doma a pak vhodit anketní lístek do našeho hlasovacího boxu na veletrhu IBF Brno 2018. Pavilon P na stánku č.56

PODMÍNKY PRO SOUTĚŽ "VYHRAJ STŘECHU"

28.3.2018

Internetový portál www.strechy-gerard.cz vyhlašuje marketingovou soutěž o střešní krytiny, doplňky na střechu a další s názvem "Vyhraj střechu" a to pro návštěvníky Stavebních veletrhů Brno 2018.

Pravidla soutěže "Vyhraj střechu" :

Pořadatelem soutěže "Vyhraj střechu" (dále jen "soutěž"). Je firma PEMA ROOFS s.r.o., provozovatel internetového portálu www.strechy-gerard.cz.

 • Soutěž probíhá v rámci Stavebních veletrhů Brno (dále jen SVB) 2018, ve dnech 25. - 28. 4. 2018. Název soutěže je "Vyhraj Střechu"
 • Účastníkem soutěže může být každý návštěvník veletrhu starší 18 let, který má trvalý pobyt na území ČR
 • Platný anketní lístek je pouze ten který je řádně vyplněný a má správně zodpovězeny alespoň 3 anketní otázky z 6ti uvedených otázek na anketním lístku.
 • Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci spoluvystavujících firem na stánku Krytiny-střechy.cz, zaměstnanci společnosti PEMA ROOFS s.r.o. a osoby jim blízké.
 • Návštěvník se stává soutěžícím tak, že po vyplnění anketního lístku jej vhodí na výstavní ploše Krytiny-střechy.cz v rámci SVB 25.-28.4.2018 do hlasovací urny označené "soutěž".
 • Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze jedenkrát.
 • Účastník soutěže může být výhercem pouze jedné ceny.
 • Anketní lístek získá návštěvník u spoluvystavovatelů na výstavní ploše Krytiny-střechy.cz na veletrhu SVB.
 • Výherci budou stanoveni na základě slosování o ceny.
 • Vylosování soutěže proběhne dne 28.4. 2018 ve 14,30 hod.
 • Výherci cen budou o výhře informováni e-mailem, příp. telefonicky dle údajů uvedených v anketním lístku, nejpozději do 30. 5. 2017. Výherce je povinen po dohodě s pořadatelem převzít symbolický výherní poukaz (postačuje emailem zpráva o přečtení). V případě, že lhůta dle předchozího bodu marně uplyne do 30.6.2017, výherce ztrácí na výhru nárok a výhra se neudělí.
 • Jméno výherce bude zveřejněno bezprostředně po vyhodnocení odpovědí na internetových stránkách www.strechy-gerard.cz a na www.facebook.com/strechy.gerard/.
 • Účastník soutěže vyplněním anketního lístku výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel uvedl jméno výherce na webových stránkách www.strechy-gerard.cz a na www.strechy-gerard.cz a na www.facebook.com/strechy.gerard/ v rámci vyhlášení výsledků soutěže a aby pořadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. zpracoval poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mail.
 • Výše uvedený souhlas je poskytován dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a po dobu 12 měsíců po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele, odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání výhry. Pořadatel je oprávněn poskytnout údaje poskytovatelům výher do soutěže uvedeným v čl.20 za účelem dle § 5 odst.6 písm. b) zák.č.101/2000 Sb. (nabízení obchodu a služeb).
 • Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Správcem ve smyslu citovaného zákona je firma PEMA ROOFS s.r.o., IČ 06114817, se sídlem Chlumecká 1539, 198 00 Praha 9 - Kyje.
 • Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhru není možné vyplatit v hotovosti.
 • Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší některé z pravidel soutěže.
 • Nebude-li účastník soutěže schopen prokázat svou totožnost při převzetí výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 • Pravidla soutěže budou k nahlédnutí na www.strechy-gerard.cz.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.strechy-gerard.cz.
 • Do soutěže byly vloženy následující výhry:
 1. Střešní krytina GERARD - 150 ks šablon dle vlastního výběru
 2. Difuzní folie ROTHOBLASS Traspir T150 - 150 m2
 3. Aku vrtačka DEWALT DCD710D2
 • Pořadatel si vyhrazuje právo určit přesnou specifikaci výhry, a to i odlišně od popisu výhry v pravidlech či jejího vyobrazení na soutěžních materiálech. Pořadatel zajistí poskytnutí výhry výherci přímo od dodavatele výhry; dodavatel výherci také přímo odpovídá za kvalitu výhry a vyřizuje případné reklamace.
 • Trvání soutěže: 25. - 28. 4. 2018. Vyhodnocení proběhne souhrnně za všechny tři dny.
 • PEMA ROOFS S.R.O. je provozovatel portálu www.gerard-cz.cz je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů účastníků a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit a odvolat soutěž v případě, že se vyskytnou závažné důvody nezávislé na vyhlašovateli, které mu znemožní soutěž provést.
 • Pořadatel nepřebírá vůči výherci žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 • Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
 • Soutěž není žádným způsobem sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže neposkytujete Facebooku. Výherci budou zveřejněni na stránkách www.strechy-gerard.cz a na www.facebook.com/strechy.gerard/. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.
 • Pravidla Soutěže jsou pro účastníky Soutěže závazná.

28.3.2018; PEMA ROOFS s.r.o., Praha 9